Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 29. červen 2022
Nápověda

Vyhledávání
 
Odborné články
Téma: filozofie
Autor: Kratochvíl, Petr
Z úvodu: Tato práce se zabývá vztahem já a druhý v dílech dvou filozofů, kteří se výrazně zapsali do dějin filozofie dvacátého století – Emmanuela Lévinase a Michela Foucaulta. Každý z nich se vztahem k jinakosti poměrně důkladně zabýval, byť z odlišné pozice – jeden z pozice navýsost etické, druhý z pozice mocenských represí a asymetrií. Naším cílem ovšem nebude pouze poukázat na odlišnosti mezi Lévinasovým a Foucaultovým pojetím jiného, ale především zdůraznit, že mnohé prvky přítomné v jejich úvahách o jiném je naopak sbližují.

Téma: etika
Autor: Zámečník, Jan
Tato práce se zaměřuje na popis tří etických koncepcí luterských teologů 1. poloviny 20. století – Paula Althause, Dietricha Bonhoeffera a Wernera Elerta, a to výlučně na základě jejich hlavních etických děl (Grundriss der Ethik, Ethik a Das christliche Ethos). Stranou nejsou ponechány ani historické a teologické souvislosti, v nichž tato díla vznikala.

Téma: etika
Autor: Eminger, Zdeněk Ambrož
Téma: vegetariánství a křesťanství, vegetariánství a teologie, etika

Téma: judaistika
Autor: Steinová, Iva
Článek pojímá židovský náhrobek jako historický pramen a zkoumá možnosri identifikace zemřelých osob na základě textu epitafu. Židovské náhrobky představují uměleckohistorické památky, ktere z větší části zůstaly in situ a trvale plní funkci, k níž byly určeny. Metody identifikace osob směřují k hlubšímu poznání kulturněhistorických souvislosti.

Téma: judaistika
Autor: Steinová, Iva
Dokumentace a zhodnocení výtvarných motivů na židovských náhrobních kamenech. Výrvarné motivy na židovských náhrobcích jsou vždy symbolem vztahujícím se k osobě zemřelého či k textu epitaphu. Na náhrobních kamenech v Českých zemích se lze nejčastěji setkat se symboli jména, povolání či vlastností zemřelého.

strana
3/4
celkem
16 položek