Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 19. duben 2021
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Vyhledávání
 
téma:
Studijní obory
Název: Judaistika
Podnázev: doktorské studium (UK HTF)
Text: Studijní obor rozvíjí myšlenkové dědictví judaistiky a aplikuje je do současné náboženské situace judaismu. Cílem je vědecká výchova špičkových odborníků, schopných samostatné badatelské práce v akademickém oboru judaistika, resp. křesťanská teologie, křesťanská etika s přihlédnutím k evropské nábožensko-kulturní tradici.

Podnázev: prezenční magisterské studium (UK HTF)
Text: Pro studenty tohoto studijního programu je učiněn přehled základního vývoje teologického myšlení církve prvního tisíciletí, zaměřený především na učení sedmi všeobecných sněmů, rovněž tak na texty a závěry ekumenických sněmů i místních synod. Posluchač se seznámí s hlavními proudy tradice, se zaměřením na křesťanskou filozofii a věrouku, oblasti patristiky a patrologie, spirituality i byzantologie. Seznámí se s učením o Duchu svatém, s pravoslavnou liturgikou (jak po stránce teoretické, tak praktické), porozumí současným ekumenickým a mezinárodním vztahům z pozice učení a hodnot nerozdělené církve. Absolvent působí v pravoslavné církvi.

Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK HTF)
Text: Bakalářský studijní program v oboru sociální pedagogika zahrnuje několik skupin disciplin, které poskytnou absolventům znalosti  potřebné k porozumění dané problematiky (např. znalosti z práva, tj. znalost existujících právních norem a zákonů relevantních pro sociálně pedagogickou práci, znalost funkce a způsobu práce existujících institucí, znalost organizačních principů, základní teoretické znalosti a orientační dovednosti z oblasti aplikované ekonomie, řídících a organizačních metod, vědomostí z využívání metod personálního řízení, informatiky,  psychologie, pedagogiky, somatologie, penologie, filosofie, teologie a etiky), obecný vzdělanostní základ a dovednosti, které jsou pro práci sociálního pedagoga nezbytné (např. metody sociální práce, sociální dovednosti jako je dovednost komunikovat za nejrůznějších okolností, dále dovednosti organizační, metodické a diagnostické, atd.). Absolvent tohoto studijního programu by měl být vybaven všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, které může potřebovat při práci s nejrůznějšími skupinami lidí (např. minoritních). Absolventi oboru sociální pedagogika získají kvalifikaci v sociální práci, tj. minimální standard sociální práce, i kvalifikaci na pedagogickou práci. Tato kvalifikace jim umožní získat uplatnění v následujících oblastech sociální péče, školství, zdravotnictví nebo práce ministerstva vnitra a spravedlnosti.

Podnázev: prezenční magisterské studium (UK HTF)
Text:  Učitelské studium na Husitské teologické fakultě se uskutečňuje jako řádně akreditovaný studijní program podle vysokoškolského zákona. Vymezení budoucí pedagogické působnosti absolventů pedagogického oboru na HTF UK je dáno rámcem pedagogicko - psychologické a oborové přípravy, která je nezbytná pro získání pedagogické způsobilosti absolventa. Specifické možnosti pedagogického působení absolventů této fakulty jsou v tom, že mohou do místa svého budoucího působení přinést určitý duchovní, etický a filozofický rozměr práce s dětmi a s mládeží, pro který jsou kvalifikováni právě svým studiem na teologické fakultě.

strana
3/3
celkem
14 položek