Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 19. duben 2021
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Vyhledávání
 
téma:
Studijní obory
Podnázev: prezenční magisterské studium (UK HTF)
Text: Religionistika se v magisterském studijním programu studuje na Husitské teologické fakultě v kombinaci s teologií. Oborové zázemí fakulty společně s nabídkou katedry religionistiky nabízí širokou možnost studia z hlediska plurality konkrétních náboženství i plurality přístupů k těmto náboženstvím. Záměrem je postihnout co nejširší spektrum jednotlivých náboženských kultur. Důraz je kladen především na studium náboženství starověkého Předního východu a studium velkých monoteistických systémů: judaismu, křesťanství a islámu, a to z hlediska jejich dějin, soudobé problematiky a vzájemných vztahů. Není opomenuto ani studium východních náboženských tradic. Zmíněným důrazům odpovídá i zaměření výuky pramenných jazyků. Předmětem studia je rovněž reflexe problematiky vědeckého přístupu k náboženství. Pozornost je věnována dějinám disciplíny a soudobým problémům religionistiky a dílčích religionistických disciplín. Výuka oboru je zaměřena na interdisciplinární vztahy, otázky kulturní podmíněnosti religionistického výzkumu a problémy spojené s popisem, porozuměním a vysvětlením jednotlivých náboženství. Požadavek kontextuálního přístupu k náboženství je naplňován především tematizací sociologických, psychologických a etnologických přístupů v rámci jednotlivých kurzů. Absolvent magisterského studia se uplatní jako tvůrčí účastník ve výzkumné práci, speciálně religionistické, dále zejména historické, kulturologické, psychologické, sociologické, v oblasti mezinárodních vztahů atd.; ve vysokoškolské výuce historiků, sociologů, pedagogů, mediálních pracovníků, studentů zahraničního obchodu, uměleckých oborů atd.; jako konsultant pro mezinárodní styky politické, obchodní atd., jako konsultant pro speciální problémy, na něž v souvislosti s náboženstvím naráží státní správa a samospráva, instituce zdravotnictví, sociální péče, péče o uprchlíky atd.; v médiích všeho druhu jako autor, redaktor nebo poradce při tvorbě pořadů dotýkajících se náboženských témat.

Podnázev: prezenční magisterské studium (UK HTF)
Text: Pro studenty tohoto studijního programu je učiněn přehled základního vývoje teologického myšlení církve prvního tisíciletí, zaměřený především na učení sedmi všeobecných sněmů, rovněž tak na texty a závěry ekumenických sněmů i místních synod. Posluchač se seznámí s hlavními proudy tradice, se zaměřením na křesťanskou filozofii a věrouku, oblasti patristiky a patrologie, spirituality i byzantologie. Seznámí se s učením o Duchu svatém, s pravoslavnou liturgikou (jak po stránce teoretické, tak praktické), porozumí současným ekumenickým a mezinárodním vztahům z pozice učení a hodnot nerozdělené církve. Absolvent působí v pravoslavné církvi.

Podnázev: prezenční magisterské studium (UK HTF)
Text:  Učitelské studium na Husitské teologické fakultě se uskutečňuje jako řádně akreditovaný studijní program podle vysokoškolského zákona. Vymezení budoucí pedagogické působnosti absolventů pedagogického oboru na HTF UK je dáno rámcem pedagogicko - psychologické a oborové přípravy, která je nezbytná pro získání pedagogické způsobilosti absolventa. Specifické možnosti pedagogického působení absolventů této fakulty jsou v tom, že mohou do místa svého budoucího působení přinést určitý duchovní, etický a filozofický rozměr práce s dětmi a s mládeží, pro který jsou kvalifikováni právě svým studiem na teologické fakultě.

strana
2/2
celkem
8 položek