Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Odborné články
Téma: etika
Autor: Zámečník, Jan
Téma: ctnosti, přehled vývoje pohledů na problematiku

Téma: teologie
Autor: Kolář, Ondřej
Význam Ducha Svatého v eschatologii nebyl v klasické dogmatice dostatečně doceněn. Struktura Apoštolského vyznání sice poukazuje (v rámci tzv. ”teologie třetího článku”) na těsnou spojitost třetí osoby Trojice s dovršením spásy na konci času, avšak skutečně organické začlenění Ducha Sv. do eschatologie zatím v dogmatice zdaleka není samozřejmostí. Zatímco nutnost pneumatologických důrazů je již uznávána i u takových dogmatických traktátů, jako je např. nauka o stvoření, jsou trinitárně koncipované výklady učení o ”posledních věcech” člověka a světa v současné západní teologii stále spíše výjimkou. Jeden z pokusů o trojiční nárys eschatologie nalezneme u Wolfharta Pannenberga ve 3. díle jeho Systematické teologie. Rehabilitace Ducha Sv., typická pro západní teologii posledních desetiletí postupně se vymaňující z dlouhodobé ”zapomenutosti” Ducha, je důsledně provedena i v Pannenbergově teologii a má zásadní implikace také v jeho eschatologii. Klíčové slovo: Wolfhart Pannenberg

Téma: teologie
Autor: Kolář, Ondřej
Téma: kenotická teologie, kenotici

Téma: teologie
Autor: Kolář, Ondřej
Citace z úvodu: Teologické vymezení vztahu mezi křesťany a Židy, mezi církví a synagogou či obecněji mezi zákonem a evangeliem patří k centrálním tématům Pavlova listu Římanům. Pro pochopení Pavlova postoje k problematice Židů a jejich úloze v dějinách spásy jsou klíčové zejména kapitoly 9-11, které byly v průběhu židovsko-křesťanského dialogu mnohokrát diskutovány a interpretovány. Většinou se poukazuje na překvapující skutečnost, že tento text nebyl při hledání adekvátního vztahu církve k židovskému lidu brán příliš na vědomí a původní intence jeho autora upadla zcela v zapomnění. Uvážíme-li, kolika odsudků a obvinění (přerůstajících nezřídka v pogromy) se Židům ze strany křesťanů dostalo, můžeme se skutečně oprávněně ptát, jak je možné, že Pavlovo diferencované a teologicky hluboké stanovisko ke skutečnosti, že většina Židů nepřijala Ježíše Krista jako svého Spasitele, bylo záhy nahrazeno jednoduchým a nenávistným antijudaismem.

Téma: teologie
Autor: Kolář, Ondřej
Citace z úvodu: Objasnit událost vzkříšení Ježíše Krista je sice v prvé řadě úkolem novozákonní vědy, avšak nakolik tato událost – smíme-li ji vůbec nazývat „událostí“ v historickém slova smyslu - náleží k samotnému jádru křesťanského vyznání, stalo se zejména ve 20. století také předmětem bouřlivých diskusí systematických teologů. Nemám v úmyslu tu probírat různé aspekty této komplikované diskuse. Zajímá mě především otázka, která většinou stala stranou zájmu evangelické teologie, ale v katolické teologii nabyla zásadního významu: Věříme-li, že Ježíšovo tělo, které zemřelo na kříži a poté bylo položeno do hrobu, bylo také skutečně vzkříšeno, co z toho vyplývá pro naše očekávání „těla zmrtvýchvzkříšení“? Jaký eschatologický význam mají evangelijní příběhy o nalezení Ježíšova prázdného hrobu?

strana
1/4
celkem
16 položek