Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK KTF)
Text: Studijní obor je zaměřen na poznání dějin výtvarného umění (architektury, sochařství, malířství, kresby, grafiky a uměleckého řemesla) se zvláštním zřetelem ke křesťanskému sakrálnímu umění, a to v kontextu teologickém, historickém a kulturním. Vedle dějin umění, zejména sakrálního, zahrnuje proto studium obory důležité pro poznání duchovních zdrojů, z nichž křesťanské umění vyrůstalo. Program představuje koncepční celek, vnitřně však tíhne k tomu, aby bylo studium doplněno v rámci stejnojmenného programu a oboru magisterského, který fakulta zabezpečuje.

Název: Ekumenická teologie
Podnázev: doktorské studium (ETF UK)

Podnázev: prezenční a kombinované magisterské studium (UK ETF)
Text: Obor je otevřen jak zájemcům o duchovenskou službu, tak těm, kdo se zaměřují na jiná povolání. Absolventi se uplatní v duchovenské službě v církvi, v církevních zařízeních, v učitelství, v sociálních a humanitárních službách, v akademické práci v oboru teologie a religionistiky, i v různých humanitně orientovaných institucích.

Název: Filosofie
Podnázev: Doktorské studium (PedF)
Text: Studium je určeno zájemcům o teoretickou a filosofickou nadstavbu oboru filosofie a společenských věd.

Podnázev: Doktorské studium
Text: Tematicky pokrývá obor širokou škálu témat, od filosofie a "vědy" doby helenistické až po současnost.

strana
1/9
celkem
41 položek