Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK KTF)
Text: Studijní obor je zaměřen na poznání dějin výtvarného umění (architektury, sochařství, malířství, kresby, grafiky a uměleckého řemesla) se zvláštním zřetelem ke křesťanskému sakrálnímu umění, a to v kontextu teologickém, historickém a kulturním. Vedle dějin umění, zejména sakrálního, zahrnuje proto studium obory důležité pro poznání duchovních zdrojů, z nichž křesťanské umění vyrůstalo. Program představuje koncepční celek, vnitřně však tíhne k tomu, aby bylo studium doplněno v rámci stejnojmenného programu a oboru magisterského, který fakulta zabezpečuje.

Podnázev: prezenční a kombinované doktorské studium (UK KTF)
Text: V akad. roce 2004/2005 jsou otevírané tyto specializace: a)fundamentální a dogmatická teologie, b)teologická etika a spirituální teologie, c)pastorální teologie a kanonické právo

Podnázev: prezenční magisterské studium (UK KTF)
Text: Studijní obor je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti katolické teologie. Základní předměty jsou probírány v nutném rozsahu; ve své hlavní artikulaci pokrývají zejména oblast filosofie, biblistiky, systematické teologie a pastorálních oborů. Předměty podpůrné umožňují rozvinutí teoretických poznatků a zvládnutí aplikace vědeckého bádání v praxi, zejména pastorační, katechetické a pedagogické.

Podnázev: kombinované magisterské navazující studim (UK KTF)
Text: Studijní obor "náboženské nauky" umožňuje zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí laické pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech jejího působení.

Podnázev: kombinované bakalářské studium (UK KTF)
Text: Studijní obor umožňuje zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí laické pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech jejího působení; je proto akcentován praktický rozměr přípravy. Program představuje koncepční celek, vnitřně však tíhne k tomu, aby bylo studium doplněno v rámci stejnojmenného programu a oboru magisterského, který fakulta zabezpečuje.