Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Podnázev: kombinované magisterské studium (UK HTF)
Text:  Student magisterského oboru Husitská teologie absolvuje úplné komplexní vzdělání v systematické, praktické a biblické teologii a jejich disciplínách, v církevních dějinách, filozofii a mrtvých jazycích (biblická hebrejština, řečtina a latina). V druhé polovině studia se účastní praxe v církvi. Záměrem studijního oboru je připravit studenta na profesionální úrovni na další odbornou teologickou činnost a vybavit jej vším potřebným vzděláním především pro duchovenská povolání. Absolvent, který získá komplexní bohoslovecké vzdělání ve studijním oboru Husitská teologie, je připraven na badatelskou činnost v teologických disciplínách a může dále pokračovat v doktorském studijním programu. Absolventi se uplatňují také v církvích především jako duchovní s řídícími pravomocemi. Církev československá husitská po ukončeném magisterském studiu nabízí absolventům možnost kněžského svěcení a přijetí do služby v řídících, ekumenických, pastoračních a teologických orgánech církve a náboženských obcích. Absolvent se může také uplatnit jako osvětový, případně pedagogický pracovník na úrovni středních a základních škol, jako odborný konzultant v problémech spojených s náboženstvím, dále v médiích všeho druhu zejména jako redaktor a spoluautor při tvorbě vzdělávacích, uměleckých i zábavních pořadů dotýkajících se náboženských témat.

Název: Husitská teologie
Podnázev: doktorské studium (UK HTF)
Text: Studijní obor umožňující individuální profilaci studenta v rámci celého teologického kompendia. Cílem je vědecká výchova špičkových odborníků, schopných samostatné badatelské práce v akademickém oboru teologie.

Podnázev: prezenční magisterské studim (UK HTF)
Text: Student magisterského oboru Husitská teologie absolvuje úplné komplexní vzdělání v systematické, praktické a biblické teologii a jejich disciplínách, v církevních dějinách, filozofii a mrtvých jazycích (biblická hebrejština, řečtina a latina). V druhé polovině studia se účastní praxe v církvi. Záměrem studijního oboru je připravit studenta na profesionální úrovni na další odbornou teologickou činnost a vybavit jej vším potřebným vzděláním především pro duchovenská povolání.  Absolvent, který získá komplexní bohoslovecké vzdělání ve studijním oboru Husitská teologie, je připraven na badatelskou činnost v teologických disciplínách a může dále pokračovat v doktorském studijním programu. Absolventi se uplatňují také v církvích především jako duchovní s řídícími pravomocemi. Církev československá husitská po ukončeném magisterském studiu nabízí absolventům možnost kněžského svěcení a přijetí do služby v řídících, ekumenických, pastoračních a teologických orgánech církve a náboženských obcích. Absolvent se může také uplatnit jako osvětový, případně pedagogický pracovník na úrovni středních a základních škol, jako odborný konzultant v problémech spojených s náboženstvím, dále v médiích všeho druhu zejména jako redaktor a spoluautor při tvorbě vzdělávacích, uměleckých i zábavních pořadů dotýkajících se náboženských témat.

Podnázev: prezenční magisterské studium (UK HTF)
Text: Filozofická studia tradičně doprovázejí studium teologie. Teolog neustále používá filozofické termíny a kategorie a je povinen znát jejich původní filozofický obsah. V dějinách filozofie se seznamuje s existenciálními lidskými otázkami na něž se pokouší dát teologické odpovědi. Interdisciplinární problémy patří k završení studia na teologické fakultě. Studenti studijního oboru husitská teologie s filozofií se vedle teologických předmětů seznámí také se systematickou problematikou filozofie a jí příbuzných disciplin (ontologie, logika, noetika). Získají ucelený pohled do filozofie, který umožní široký rozhled a vstup do živého filozofování. Vedle možnosti uplatnění v církevní a duchovenské sféře se vzhledem k filozofické kvalifikaci absolventi HTF mohou uplatnit také mimo církevní sféru v oblasti vzdělavatelské, kulturní, literární a publicistické či v oblasti státní správy, obecní samosprávy, sociální práce v nejrůznějších formách s prohloubeným vhledem do oblasti osobních vztahů, etiky a hledání smyslu života, anebo v oblasti vyloženě odborné či badatelské.

Podnázev: prezenční magisterské studium (HTF UK)
Text: Studium husitské teologie v kombinaci s judaistikou obsahuje vedle teologických základních teologických disciplín také úvod do judaismu a přednášky o židovské mystice, filozofii, rabínské literatuře, synagogální liturgii a židovských tradicích a zvycích. Součástí studia jsou dějiny Izraele a úvod do Starého zákona. Dále studijní program zahrnuje nezbytnou jazykovou přípravu zaměřenou na zvládnutí biblické hebrejštiny, základů moderní hebrejštiny (ivritu), pobiblické a rabínské hebrejštiny babylónského Talmudu. Nezbytnou podmínkou studia judaistiky je alespoň pasivní znalost angličtiny a němčiny. Absolvent tohoto oboru získá základní znalosti o judaismu jakožto židovském náboženství a jazykové předpoklady umožňující další samostatnou odbornou práci v tomto oboru. Studujícím křesťanství a křesťanské teologie přinese rozšíření znalostí o shodách a rozdílech mezi těmito dvěma velkými monoteistickými systémy.

strana
1/3
celkem
14 položek