Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK HTF)
Text: Studium husitské teologie v kombinaci s judaistikou obsahuje vedle teologických předmětů také úvod do judaismu a přednášky o židovské mystice, filozofii, rabínské literatuře, synagogální liturgii a židovských tradicích a zvycích. Součástí studia jsou dějiny Izraele a úvod do Starého zákona. Dále studijní obor zahrnuje nezbytnou jazykovou přípravu zaměřenou na zvládnutí biblické hebrejštiny, základů moderní hebrejštiny (ivritu), pobiblické a rabínské hebrejštiny babylónského Talmudu. Nezbytnou podmínkou studia judaistiky je alespoň pasivní znalost angličtiny a němčiny. Absolvent tohoto oboru získá základní orientace v teologických předmětech také základní znalosti o judaismu jakožto židovském náboženství a jazykové předpoklady umožňující další samostatnou odbornou práci v tomto oboru. Studujícím křesťanství a křesťanské teologie přinese rozšíření znalostí o shodách a rozdílech mezi těmito dvěma velkými monoteistickými systémy.

Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK HTF)
Text: Filozofická studia tradičně doprovázejí studium teologie. Teolog neustále používá filozofické termíny a kategorie a je povinen znát jejich původní filozofický obsah. V dějinách filozofie se seznamuje s existenciálními lidskými otázkami na něž se pokouší dát teologické odpovědi. Interdisciplinární problémy patří k završení studia na teologické fakultě. Studenti studijního oboru husitská teologie s filozofií se vedle teologických předmětů seznámí také se systematickou problematikou filozofie a jí příbuzných disciplin (ontologie, logika, noetika). Získají ucelený pohled do filozofie, který umožní široký rozhled a vstup do živého filozofování. Vedle možnosti uplatnění v církevní a duchovenské sféře se vzhledem k filozofické kvalifikaci absolventi HTF mohou uplatnit také mimo církevní sféru v oblasti vzdělavatelské, kulturní, literární a publicistické či v oblasti státní správy, obecní samosprávy, sociální práce v nejrůznějších formách s prohloubeným vhledem do oblasti osobních vztahů, etiky a hledání smyslu života, anebo v oblasti vyloženě odborné či badatelské.

Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK HTF)
Text: Cíle a náplň studijního programu vycházejí ze stejných zásad, jako je tomu u magisterského studia. Požadavky kladené na studenty jsou poněkud omezeny ve srovnání s nároky prvních tří let magisterského studia na osvojení teoretických a metodologických poznatků. Zvýšený důraz je naopak kladen na metody praktického poznávání náboženských komunit a na sociální, právní a psychologické aspekty náboženského života, se zvláštním zřetelem k České republice. Absolvent bakalářského studia se uplatní jako výkonný pracovník na výzkumných projektech, dále historických, kulturologických, psychologických, sociologických, v oblasti mezinárodních vztahů atd., jako osvětový, případně pedagogický pracovník na úrovni středních a základních škol a odpovídající vzdělávací činnosti pro dospělé, jako konzultant v rutinních problémech vznikajících v multireligiózní společnosti při soužití občanů, ve zdravotnictví, sociální péči, péči o uprchlíky atd., dále v médiích všeho druhu zejména jako redaktor a spoluautor při tvorbě vzdělávacích, uměleckých i zábavních pořadů dotýkajících se náboženských témat.

Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK HTF)
Text: Bakalářský studijní program v oboru sociální pedagogika zahrnuje několik skupin disciplin, které poskytnou absolventům znalosti  potřebné k porozumění dané problematiky (např. znalosti z práva, tj. znalost existujících právních norem a zákonů relevantních pro sociálně pedagogickou práci, znalost funkce a způsobu práce existujících institucí, znalost organizačních principů, základní teoretické znalosti a orientační dovednosti z oblasti aplikované ekonomie, řídících a organizačních metod, vědomostí z využívání metod personálního řízení, informatiky,  psychologie, pedagogiky, somatologie, penologie, filosofie, teologie a etiky), obecný vzdělanostní základ a dovednosti, které jsou pro práci sociálního pedagoga nezbytné (např. metody sociální práce, sociální dovednosti jako je dovednost komunikovat za nejrůznějších okolností, dále dovednosti organizační, metodické a diagnostické, atd.). Absolvent tohoto studijního programu by měl být vybaven všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi, které může potřebovat při práci s nejrůznějšími skupinami lidí (např. minoritních). Absolventi oboru sociální pedagogika získají kvalifikaci v sociální práci, tj. minimální standard sociální práce, i kvalifikaci na pedagogickou práci. Tato kvalifikace jim umožní získat uplatnění v následujících oblastech sociální péče, školství, zdravotnictví nebo práce ministerstva vnitra a spravedlnosti.