Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Podnázev: prezenční magisterské studium (HTF UK)
Text: Studium husitské teologie v kombinaci s judaistikou obsahuje vedle teologických základních teologických disciplín také úvod do judaismu a přednášky o židovské mystice, filozofii, rabínské literatuře, synagogální liturgii a židovských tradicích a zvycích. Součástí studia jsou dějiny Izraele a úvod do Starého zákona. Dále studijní program zahrnuje nezbytnou jazykovou přípravu zaměřenou na zvládnutí biblické hebrejštiny, základů moderní hebrejštiny (ivritu), pobiblické a rabínské hebrejštiny babylónského Talmudu. Nezbytnou podmínkou studia judaistiky je alespoň pasivní znalost angličtiny a němčiny. Absolvent tohoto oboru získá základní znalosti o judaismu jakožto židovském náboženství a jazykové předpoklady umožňující další samostatnou odbornou práci v tomto oboru. Studujícím křesťanství a křesťanské teologie přinese rozšíření znalostí o shodách a rozdílech mezi těmito dvěma velkými monoteistickými systémy.

Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK HTF)
Text: Studium husitské teologie v kombinaci s judaistikou obsahuje vedle teologických předmětů také úvod do judaismu a přednášky o židovské mystice, filozofii, rabínské literatuře, synagogální liturgii a židovských tradicích a zvycích. Součástí studia jsou dějiny Izraele a úvod do Starého zákona. Dále studijní obor zahrnuje nezbytnou jazykovou přípravu zaměřenou na zvládnutí biblické hebrejštiny, základů moderní hebrejštiny (ivritu), pobiblické a rabínské hebrejštiny babylónského Talmudu. Nezbytnou podmínkou studia judaistiky je alespoň pasivní znalost angličtiny a němčiny. Absolvent tohoto oboru získá základní orientace v teologických předmětech také základní znalosti o judaismu jakožto židovském náboženství a jazykové předpoklady umožňující další samostatnou odbornou práci v tomto oboru. Studujícím křesťanství a křesťanské teologie přinese rozšíření znalostí o shodách a rozdílech mezi těmito dvěma velkými monoteistickými systémy.

Podnázev: prezenční magisterské studium (UK HTF)
Text:

Moderní technická specializovaná medicína má své nepopíratelné výsledky. Doprovodným jevem komplikovaných zdravotnických systémů péče je však ztráta lidské dimenze, pro kterou odborníci používají termín dehumanizovaná medicína. V příštích letech bude nezbytné posílit individuální péči zejména pak o dlouhodobě, chronicky a nevyléčitelně nemocné, právě tak jako o handicapované, psychicky alternované či o psychotiky a drogově závislé osoby. Originální pojetí studia husitské teologie s psychosociálními studii umožní absolventům HTF vstup do některých zdravotnických a sociálních zařízení státního a nestátního typu s tím, že jejich úkolem bude pečovat o psychosociální a spirituální komfort svěřených nemocných.

Absolventi se dobře uplatní vedle pastorační a duchovenské činnosti v církvích též v tzv. pomáhajících profesích a to zejména v domovech sociální péče, poskytují především spirituální pomoc, ale vždy v kombinaci se sociálními nebo psychologickými dovednostmi. Účastní se též činnosti v Poradně o náboženských sektách (PONS).


Podnázev: prezenční magisterské studium (UK HTF)
Text: Religionistika se v magisterském studijním programu studuje na Husitské teologické fakultě v kombinaci s teologií. Oborové zázemí fakulty společně s nabídkou katedry religionistiky nabízí širokou možnost studia z hlediska plurality konkrétních náboženství i plurality přístupů k těmto náboženstvím. Záměrem je postihnout co nejširší spektrum jednotlivých náboženských kultur. Důraz je kladen především na studium náboženství starověkého Předního východu a studium velkých monoteistických systémů: judaismu, křesťanství a islámu, a to z hlediska jejich dějin, soudobé problematiky a vzájemných vztahů. Není opomenuto ani studium východních náboženských tradic. Zmíněným důrazům odpovídá i zaměření výuky pramenných jazyků. Předmětem studia je rovněž reflexe problematiky vědeckého přístupu k náboženství. Pozornost je věnována dějinám disciplíny a soudobým problémům religionistiky a dílčích religionistických disciplín. Výuka oboru je zaměřena na interdisciplinární vztahy, otázky kulturní podmíněnosti religionistického výzkumu a problémy spojené s popisem, porozuměním a vysvětlením jednotlivých náboženství. Požadavek kontextuálního přístupu k náboženství je naplňován především tematizací sociologických, psychologických a etnologických přístupů v rámci jednotlivých kurzů. Absolvent magisterského studia se uplatní jako tvůrčí účastník ve výzkumné práci, speciálně religionistické, dále zejména historické, kulturologické, psychologické, sociologické, v oblasti mezinárodních vztahů atd.; ve vysokoškolské výuce historiků, sociologů, pedagogů, mediálních pracovníků, studentů zahraničního obchodu, uměleckých oborů atd.; jako konsultant pro mezinárodní styky politické, obchodní atd., jako konsultant pro speciální problémy, na něž v souvislosti s náboženstvím naráží státní správa a samospráva, instituce zdravotnictví, sociální péče, péče o uprchlíky atd.; v médiích všeho druhu jako autor, redaktor nebo poradce při tvorbě pořadů dotýkajících se náboženských témat.

Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK HTF)
Text: Filozofická studia tradičně doprovázejí studium teologie. Teolog neustále používá filozofické termíny a kategorie a je povinen znát jejich původní filozofický obsah. V dějinách filozofie se seznamuje s existenciálními lidskými otázkami na něž se pokouší dát teologické odpovědi. Interdisciplinární problémy patří k završení studia na teologické fakultě. Studenti studijního oboru husitská teologie s filozofií se vedle teologických předmětů seznámí také se systematickou problematikou filozofie a jí příbuzných disciplin (ontologie, logika, noetika). Získají ucelený pohled do filozofie, který umožní široký rozhled a vstup do živého filozofování. Vedle možnosti uplatnění v církevní a duchovenské sféře se vzhledem k filozofické kvalifikaci absolventi HTF mohou uplatnit také mimo církevní sféru v oblasti vzdělavatelské, kulturní, literární a publicistické či v oblasti státní správy, obecní samosprávy, sociální práce v nejrůznějších formách s prohloubeným vhledem do oblasti osobních vztahů, etiky a hledání smyslu života, anebo v oblasti vyloženě odborné či badatelské.

strana
4/9
celkem
41 položek