Svatá Kateřina WWW.CATHARINA.CZ Studijní obory Volné zdroje Licencované zdroje 27. prosinec 2019
Nápověda

Stránka obsahuje přehled a charakteristiku studijních oborů se zaměřením na teologii, religionistiku a filozofii na UK. Můžete zvolit obory podle fakult a typu studia.

Studijní obory
Podnázev: prezenční bakalářské studium (UK HTF)
Text: Cíle a náplň studijního programu vycházejí ze stejných zásad, jako je tomu u magisterského studia. Požadavky kladené na studenty jsou poněkud omezeny ve srovnání s nároky prvních tří let magisterského studia na osvojení teoretických a metodologických poznatků. Zvýšený důraz je naopak kladen na metody praktického poznávání náboženských komunit a na sociální, právní a psychologické aspekty náboženského života, se zvláštním zřetelem k České republice. Absolvent bakalářského studia se uplatní jako výkonný pracovník na výzkumných projektech, dále historických, kulturologických, psychologických, sociologických, v oblasti mezinárodních vztahů atd., jako osvětový, případně pedagogický pracovník na úrovni středních a základních škol a odpovídající vzdělávací činnosti pro dospělé, jako konzultant v rutinních problémech vznikajících v multireligiózní společnosti při soužití občanů, ve zdravotnictví, sociální péči, péči o uprchlíky atd., dále v médiích všeho druhu zejména jako redaktor a spoluautor při tvorbě vzdělávacích, uměleckých i zábavních pořadů dotýkajících se náboženských témat.

Název: Judaistika
Podnázev: doktorské studium (UK HTF)
Text: Studijní obor rozvíjí myšlenkové dědictví judaistiky a aplikuje je do současné náboženské situace judaismu. Cílem je vědecká výchova špičkových odborníků, schopných samostatné badatelské práce v akademickém oboru judaistika, resp. křesťanská teologie, křesťanská etika s přihlédnutím k evropské nábožensko-kulturní tradici.

Podnázev: prezenční a kombinované doktorské studium (UK KTF)
Text: V akad. roce 2004/2005 jsou otevírané tyto specializace: a)fundamentální a dogmatická teologie, b)teologická etika a spirituální teologie, c)pastorální teologie a kanonické právo

Podnázev: prezenční magisterské studium (UK KTF)
Text: Studijní obor je zaměřen na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti katolické teologie. Základní předměty jsou probírány v nutném rozsahu; ve své hlavní artikulaci pokrývají zejména oblast filosofie, biblistiky, systematické teologie a pastorálních oborů. Předměty podpůrné umožňují rozvinutí teoretických poznatků a zvládnutí aplikace vědeckého bádání v praxi, zejména pastorační, katechetické a pedagogické.

Název: Nový zákon
Podnázev: doktorské studium (ETF UK)

strana
5/9
celkem
41 položek